About

OUR STORY

BarroLevén

Swedish Glass artist duo BarroLevén, Ulrika Barr and Kristina Levén, investigate the concept of meetings, between materials and space, observer and object, light and shadow.


Spatial investigation manifests itself both in the objects and the space in which they are presented.


The duo moves between the world of traditional glass craft and the experimental. Their work explores glass, its inherent quality to evoke feeling and atmosphere in its relation to the space in which it exists, creating room for pause, healing and contemplation.


Working in symbioses from the initial idea, through sketches and production, BarroLevén is a creative force that has emerged from the space in between.

Glaskonstnärsduon BarroLevén som består av Ulrika Barr och Kristina Levén, bildades under studietiden på Konstfack. Från materialexperiment i verkstaden, tankar och process, till färdig gestaltning arbetar de tätt tillsammans.


BIOGRAFI


Ulrika Barr har en bakgrund som glasblåsare, utbildad i Orrefors och har arbetat på Skansen Stockholms Glasbruk och blåst glas för bl. a Gunilla Kihlgren, Stockholm, Micke Johansson, Pukeberg och JP Canlis, Seattle. Under sin utbildning på Konstfack har Ulrika arbetat med det hantverkliga görandet och glaset som rehabiliterande process samt undersökt glaset som emotionell bärare. Hon har rört sig kring frågeställningar om hur glaset kan fungera som katalysator för att förändra och påverka en atmosfär. Glaset tar sig svulstiga, köttsliga former och kroppens närvaro finns i abstrakta uttryck, både i form av det inre och yttre.

Kristina Levéns konstnärskap har rört sig kring transparens, ljus och skuggor. Glaset har kommit att bli hennes huvudsakliga material och hennes undersökningar kretsar kring hur konsten och hantverket kan bidra till platser för paus, stillhet och kontemplation. Det är i mötet, i mellanrummet, mellan objektet och betraktaren hon har sitt intresse. Arbetet sker utifrån olika perspektiv; som arbetsterapeut med skapande aktiviteter, som ledare för tysta retreater och utifrån görandet i det egna konstnärskapet där bit för bit, lager på lager bygger små som stora rum.

Både Ulrika och Kristina har tidigare genom hantverket och materialundersökningar rört sig kring existentiella frågor. BarroLevén har nu blivit som en “tredje” konstnär som fötts fram i mellanrummet mellan de två. I detta mellanrum väcks nya tankar och uttryck som uppstår i friktionen mellan två viljor och två levda erfarenheter. BarroLevén undersöker glaset som atmosfärskapare i förhållande till rum, både som emotionell bärare och skapare av kontemplativ plats. Ett utforskande av mellanrummet, paus, och mötet mellan här och där.

Glass artist duo BarroLevén, which comprises Ulrika Barr and Kristina Levén, was formed during their studies at the University College of Arts, Crafts & Design. From ideas, process and material experimentation in the workshop to completed pieces, they work closely together.


BIOGRAPHY


Ulrika Barr has a background as a glassblower. Trained in Orrefors, she has worked at Stockholms Glasbruk at Skansen and blown glass for, among others, Gunilla Kihlgren, Stockholm; Micke Johansson, Pukeberg; and JP Canlis, Seattle. During her studies at the University College of Arts, Crafts & Design, Ulrika worked with handicrafts and glass as a rehabilitative process and explored glass as a vessel for emotions. She has examined questions about how glass can serve as a catalyst to change and evoke a atmosphere. Glass takes bombastic forms and the body’s presence is felt in abstract shapes, both as inner and outer elements.

Kristina Levén’s artistry explores transparency, light and shadow. Glass has become her primary material and her studies revolve around how art and craftsmanship contribute to spaces in which to pause and find tranquility and contemplation. She is interested in the encounter, in the space between object and viewer. The work takes place based on different perspectives: as an occupational therapist with creative activities, as a leader of silent retreats, and based on the process of making her own work in which piece by piece, layer by layer, spaces of all sizes are built.

Through craftsmanship and material studies, both Ulrika and Kristina have explored existential questions. BarroLevén has now become something of a “third” artist, born from the space between the two. In this space, new thoughts and expressions are awakened, arising in the friction between two desires and two lived experiences. BarroLevén explores glass as a generator of atmosphere relative to space, both as a vessel for emotion and a creator of contemplative space. An exploration of the space between, of pauses, and of encounters between here and there.